Select a flat

Situation Disposition
Apartment Distribution

Residential Complex Vermont offers excellent investment opportunities. These are homes built with style, uncompromising quality and in green buildings.

The apartments are functional and bright, with floor-to-ceiling windows and spacious terraces. The ground floor apartments have an adjoining yard terrace, which is an inviolable part of the property. Do you want to have your own garden even if you do not live in a house? The ground floor apartments are just for you.

Basement - 1
C - 1

Basements

The apartments have 17 basements and a common area, where meetings of the General Assembly or other events can be held.

Basement - 2
C - 2

Garages

Guided by the principles of modern architecture, practicality and year-round comfort, as well as the needs of contemporary families, we have designed enough garages and basements to accommodate everything. The apartments have corresponding 56 underground garages. The garage doors are "Hormann" with remote control.

Residential and Non-residential Areas

4 539 m2
Total Plot Area
2 720 m2
Minimum Landscaping Area, of which 50% are tall trees
7 000 m2
Total Area of buildings and underground garages
18 m
minimum distance from existing buildings
2
Pedestrian Entrances - one from the North and one from the South
1
Car Entrance
Download brochure (11 MB)

Available Apartments

Building
Floor Elevation +0.50
APARTMENT Area
(m2)
With common parts
(m2)
Exhibition Bedrooms Bathrooms WC Yard
balcony (m2)
Basement area
(m2)
Status
01 121.35 134.57 S/E/W 2 1 2 19.61 - - Sold
02 142.48 158.78 S/E 2 1 2 25.71 - - Sold
03 76.03 90.10 N/W 1 1 1 - 07 11.14 Sold
Building
Floor Elevation +3.50
APARTMENT Area
(m2)
With common parts
(m2)
Exhibition Bedrooms Bathrooms WC Balcony Basement area
(m2)
Status
04 153.04 178.05 S/E/W 3 2 3 2 04 13.69 Sold
05 129.55 145.32 S/E 2 1 2 1 - - Sold
06 68.15 81.45 N/W 1 1 1 1 08 10.93 Sold
Building
Floor Elevation +6.50
APARTMENT Area
(m2)
With common parts
(m2)
Exhibition Bedrooms Bathrooms WC Balcony Basement area
(m2)
Status
07 153.04 178.74 S/E/W 3 2 3 2 01 15.10 Sold
08 114.40 128.33 N/E 2 2 2 1 - - Sold
09 68.21 81.59 N/W 1 1 1 1 09 11.09 Sold
Building
Floor Elevation +9.50
APARTMENT Area
(m2)
With common parts
(m2)
Exhibition Bedrooms Bathrooms WC Balcony Basement area
(m2)
Status
10 167.82 194.63 S/E/W 3 2 3 3 02 19.78 Available
Building
Floor Elevation -2.20
APARTMENT Area
(m2)
With common parts
(m2)
Exhibition Bedrooms Bathrooms WC Yard
balcony (m2)
Basement area
(m2)
Status
01 107.97 128.35 S/E/W 2 1 2 15.02 10 10.17 Sold
02 122.63 146.99 N/W/E 2 1 2 11.02 03 13.52 Sold
Building
Floor Elevation +1.30
APARTMENT Area
(m2)
With common parts
(m2)
Exhibition Bedrooms Bathrooms WC Balcony Basement area
(m2)
Status
03 120.21 138.22 S/E/W 2 1 2 1 - - Sold
04 124.90 144.12 N/W/E 2 1 2 2 - - Sold
Building
Floor Elevation +4.30
APARTMENT Area
(m2)
With common parts
(m2)
Exhibition Bedrooms Bathrooms WC Balcony Basement area
(m2)
Status
05 120.41 138.45 S/E/W 2 1 2 1 - - Sold
06 124.71 143.9 N/W/E 2 1 2 2 - - Sold
Building
Floor Elevation +7.30
APARTMENT Area
(m2)
With common parts
(m2)
Exhibition Bedrooms Bathrooms WC Balcony Basement area
(m2)
Status
07 138.46 164.09 S/E/W 2 1 2 3 17 15.43 Sold
Building
Floor Elevation -0.50
-1.00
APARTMENT Area
(m2)
With common parts
(m2)
Exhibition Bedrooms Bathrooms WC Yard
balcony (m2)
Basement area
(m2)
Status
01 121.95 135.28 S/E/N 2 1 2 19.61 - - Sold
02 126.47 140.66 S/E 2 1 2 13.53 - - Sold
03 76.02 89.28 N/W 1 1 1 - - - Sold
Building
Floor Elevation +2.50
APARTMENT Area
(m2)
With common parts
(m2)
Exhibition Bedrooms Bathrooms WC Balcony Basement area
(m2)
Status
04 153.04 177.97 S/E/N 3 2 3 2 05 13.39 Sold
05 114.13 132.86 S/E 2 1 2 1 13 9.93 Sold
06 68.41 76.50 N/W 1 1 1 1 16 10.49 Sold
Building
Floor Elevation +5.50
APARTMENT Area
(m2)
With common parts
(m2)
Exhibition Bedrooms Bathrooms WC Balcony Basement area
(m2)
Status
07 153.04 177.98 S/E/N 3 2 3 2 06 13.40 Sold
08 114.40 128.37 S/E 2 1 2 1 - - Sold
09 68.41 81.29 N/W 1 1 1 1 15 9.93 Sold
Building
Floor Elevation +8.50
APARTMENT Area
(m2)
With common parts
(m2)
Exhibition Bedrooms Bathrooms WC Balcony Basement area
(m2)
Status
10 204.73 234.51 S/W/N 4 2 3 4 12 18.18 Available
Building
Floor Elevation -2.60
APARTMENT Area
(m2)
With common parts
(m2)
Exhibition Bedrooms Bathrooms WC Yard
balcony (m2)
Basement area
(m2)
Status
01 136.09 151.94 S/E 2 1 2 17.84 - - Sold
02 107.81 126.31 S/W/E 2 1 2 20.74 11 11.43 Sold
Building
Floor Elevation +0.40
APARTMENT Area
(m2)
With common parts
(m2)
Exhibition Bedrooms Bathrooms WC Balcony Basement area
(m2)
Status
03 137.86 155.45 N/W/E 2 1 2 2 - - Sold
04 121.94 138.01 S/W/E 2 1 2 2 - - Sold
Building
Floor Elevation +4.30
APARTMENT Area
(m2)
With common parts
(m2)
Exhibition Bedrooms Bathrooms WC Balcony Basement area
(m2)
Status
05 137.54 155.09 N/W/E 2 1 2 2 - - Sold
06 121.94 138.01 S/W/E 2 1 2 2 - - Sold
Building
Floor Elevation +6.40
APARTMENT Area
(m2)
With common parts
(m2)
Exhibition Bedrooms Bathrooms WC Balcony Basement area
(m2)
Status
07 166.37 191.35 S/E/W 3 2 3 2 14 14.51 Sold
View larger image
Terms and conditions

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ФРОНТ САЙД” ЕООД, действащо чрез уеб сайт "vermont-bg.com", наричано по-долу „Сайта“, от една страна, и Потребителите на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

„ФРОНТ САЙД” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 131233936 със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1680, Красно село, ул. Лерин № 45, имейл адрес: office@frontside.bg, телефон: 88232652

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате Сайта . С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на Сайта, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Сайтът на дружеството е vermont-bg.com и всички негови подстраници.

УСЛУГИ

Чл. 1. На Сайта Потребителите могат да получават информация относно дейността на Сайта.

Чл. 2. Чрез контактната форма на Сайта Потребителите могат да отправят запитвания до Сайта и да започват преговори за сключване на договор по предоставяне на услуга.

Чл. 3. Потребителите доброволно споделят личните си данни в контактната форма.

Чл. 4. Задължителни полета в контактната форма са името на Потребителя, неговия имейл и съобщение до Сайта във връзка с конкретна заявка. Данните се събират, за да може Сайта да отговори на отправеното запитване.

Чл. 5. Сайта изтрива личните данни на Потребителя след изтичане на 1-месечен срок от събирането им.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 6. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Сайта (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Сайта или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Сайта, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Чл. 7. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Сайта, Сайта има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Чл. 8. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Сайта.

Чл. 9. Сайта се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предлаганите стоки.

Чл. 10. Сайта си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените условия за покупко-продажба на недвижими имоти. Сайта има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

Чл. 11. Всички уговорки по конкретна заявка за покупко-продажба на имот се уреждат чрез индивидуален договор.

Чл. 12. При противоречия между Общите условия и индивидуалния договор, имат действие тези, уредени в индивидуалния договор.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 13. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани по реда, по който са приети, или за всеки случай със специални условия.

Чл. 14. Изменените или новоприетите Общи условия влизат в сила незабавно от момента на публикуването им.

Чл. 15. При заварено положение към момента на публикуване на Общите условия, Сайтът се задължава да информира Потребителите, в 7-дневен срок към момента на публикуване на изменените и/или допълвани Общи условия

Чл. 16. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Сайта в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

Чл. 17. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 18. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 19. Ако някоя от разпоредбите е недействителна или неприложима, то тя се замества по право с повелителните норми на закона и не влече недействителност на останалите разпоредби на Общите условия.