Green Technologies

Green Technologies

We think and act sustainably, with an environmental awareness for its with the quality of human life.Photovoltaics

The four buildings have their own photovoltaic systems, with solar panels on the rooftops and electrical station with accumulators (batteries) for storing overproduction which should cover almost entirely the electrical needs of the common areas.

A 5th photovoltaic system, with a power of 7 kW, will be built for the garage area (lighting, doors and ventilation), which is on a separate electricity meter, so that in case of power failure it will continue to operate.

Gas Heating

Each home has its own gas boiler, which can be controlled both manually and remotely via the Internet. Gas heating is one of the cheapest energy sources and can reduce your costs by over 50%. It is no coincidence that this is the most popular choice in Europe. The efficiency of gas equipment is almost 100%.

Lighting

The alleys lighting is entirely on solar lamps. All lamps in the complex, indoor and outdoor, on the terraces and the alleys, are between 2000 and 3000 Calvin. This is a soft yellow light that is much healthier than the bluish LED, which is usually between 6000 and 7000 Calvin.

Insulation

The external thermal façade insulation of the buildings is from 12 cm stone wool material which guarantees low heating costs.

Construction Characteristics

Type of Construction Reinforced concrete structure with brick enclosing and distribution walls in compliance with all quality and other indicators for construction and commissioning according to the regulations for implementation and acceptance of construction and installation works.

Architectural and Construction Works Floor - Cement Screed
Walls - Gypsum Plaster
Ceilings - Gypsum Plaster
Bathroom - Walls - Plaster, Floor - Cement Screed
Joinery - Facade - Six-Chamber PVC Joinery with Triple Glazing with Argon Gas
Outer Door - Armored, Master Key Locking System
Interior Doors - Veneered, MDF
Terraces - Granite

Wiring According to the attached approved working project, including high-current and low-current installation, including:
> Apartment Board
> Sockets, Switches and Lighting
> Video Intercom
> Bell Installation
> Telephone Installation
> Cabling For Security System, Internet Optics and Television.

Plumbing Installations Installation for hot and cold water, executed entirely according to the approved project with PVC pipes and polypropylene piping, plug and water meters with remote reading.

Ventilation The ventilation is with natural vents for the laundry rooms.

Heating The heating is Central Gas Heating Installation and additional installation with air conditioners.

Garages Floor - Sanded Concrete Flooring
Walls and Ceiling - Plaster
Doors - Metal with Remote Opening

Common Parts Facade - thermal insulation 12 cm Rockwool (stone wool), cladding with HPL boards and mineral plaster.
Entrance Hall: floor - stone flooring, walls - decorative plaster, staircase - in architectural detail, walls and ceilings - latex; railing - in architectural detail.
Elevator - luxury by Otis.
Courtyard - according to the vertical planning and landscaping project.
Video Surveillance - cameras are installed at the entrance of the building, on the perimeter, at the entrance to the underground garages and in the courtyard.

Terms and conditions

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ФРОНТ САЙД” ЕООД, действащо чрез уеб сайт "vermont-bg.com", наричано по-долу „Сайта“, от една страна, и Потребителите на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

„ФРОНТ САЙД” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 131233936 със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1680, Красно село, ул. Лерин № 45, имейл адрес: office@frontside.bg, телефон: 88232652

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате Сайта . С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на Сайта, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Сайтът на дружеството е vermont-bg.com и всички негови подстраници.

УСЛУГИ

Чл. 1. На Сайта Потребителите могат да получават информация относно дейността на Сайта.

Чл. 2. Чрез контактната форма на Сайта Потребителите могат да отправят запитвания до Сайта и да започват преговори за сключване на договор по предоставяне на услуга.

Чл. 3. Потребителите доброволно споделят личните си данни в контактната форма.

Чл. 4. Задължителни полета в контактната форма са името на Потребителя, неговия имейл и съобщение до Сайта във връзка с конкретна заявка. Данните се събират, за да може Сайта да отговори на отправеното запитване.

Чл. 5. Сайта изтрива личните данни на Потребителя след изтичане на 1-месечен срок от събирането им.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 6. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Сайта (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Сайта или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Сайта, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Чл. 7. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Сайта, Сайта има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Чл. 8. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Сайта.

Чл. 9. Сайта се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предлаганите стоки.

Чл. 10. Сайта си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените условия за покупко-продажба на недвижими имоти. Сайта има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

Чл. 11. Всички уговорки по конкретна заявка за покупко-продажба на имот се уреждат чрез индивидуален договор.

Чл. 12. При противоречия между Общите условия и индивидуалния договор, имат действие тези, уредени в индивидуалния договор.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 13. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани по реда, по който са приети, или за всеки случай със специални условия.

Чл. 14. Изменените или новоприетите Общи условия влизат в сила незабавно от момента на публикуването им.

Чл. 15. При заварено положение към момента на публикуване на Общите условия, Сайтът се задължава да информира Потребителите, в 7-дневен срок към момента на публикуване на изменените и/или допълвани Общи условия

Чл. 16. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Сайта в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

Чл. 17. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 18. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 19. Ако някоя от разпоредбите е недействителна или неприложима, то тя се замества по право с повелителните норми на закона и не влече недействителност на останалите разпоредби на Общите условия.