Енергоспестяващи технологии

Зелени технологии

Ние мислим и действаме устойчиво, с екологично съзнание за свързаното с околната среда качество на човешкия живот.Фотоволтаична система

Четирите сгради разполагат със собствени фотоволтаични системи, със соларни панели на покривите и станция с акумулатори (батерии) за съхраняване на свръхпроизводството при наличие на слънце, които планираме да покриват почти изцяло ел. нуждите на общите части.

Ще бъде изградена и 5-та фотоволтаична система, с мощност 7 kW, за гаражите (осветление, врати и вентилация), които са с отделен електромер и в случай на прекъсване на електрозахранването ще продължат да функционират.

Газово отопление

Всяко жилище има собствен газов котел, който може да се контролира както ръчно така и дистанционно през интернет. Газовото отопление е един от най-евтините енергоизточници за дома и може да намали разходите Ви с над 50%. Не е случайно, че това е най-популярният избор в Европа. Коефициентът на полезно действие на газовото оборудване е почти 100%.

Общо осветление

Алейното осветление е изцяло на соларни лампи. Всички лампи на комплекса, вътрешни и външни, по тераси и алеи, са със светлина между 2000 и 3000 Калвина. Това е мека жълта светлина, която е много по-здравословна от синкавия LED, който обикновено е между 6000 и 7000 Калвина.

Топлоизолация

Външната топлоизолация по фасадите на сградите е 12 см каменна вата, което гарантира ниски разходи за отопление.

Строителна характеристика

Вид на строителството Стоманобетонова конструкция с тухлени ограждащи и разпределителни стени, при спазване на всички качествени и други показатели за строителство и въвеждане в експлоатация съгласно правилника за изпълнение и приемане на строително-монтажни работи.

Архитектурно-строителни работи под – циментова замазка
стени – гипсова мазилка
тавани – гипсова мазилка
санитарен възел – стени – мазилка,  под – циментова замазка
дограма – фасадна – шесткамерна PVC дограма със троен стъклопакет с газ Аргон
външна врата – блиндирана, мастър кий система за заключване
вътрешни врати – фурнировани, МДФ
тераси – гранитогрес

Електрически инсталации Съгласно приложения одобрен работен проект, включващ силнотокова и слаботокова инсталация, в т.ч.
>     апартаментно табло
>     изводи за контакти, ключове и осветление
>     видеодомофон
>     звънчева инсталация
>     телефонна инсталация
>     окабеляване за сот, интернет оптика и телевизия.

ВиК инсталации Инсталация за топла и студена вода, изпълнени изцяло по одобрен проект с пвц /рvс/ тръби и полипропиленова тръбна разводка, на тапа и водомери с дистанционно отчитане.

Вентилация вентилация по проект, естествена с отдушници на мокрите помещения.

Отопление отопление по проект – централна отоплителна инсталация на газ и допълнителна инсталация с климатици.

Гаражи под – шлайфана бетонова настилка
стени и таван – мазилка
врати – метални с дистанционно отваряне 

Общи части Фасада – топлоизолация 12 см каменна вата Rockwool, облицовка с HPL плоскости и минерална мазилка.
Входно фоайе: под – каменна настилка, стени – декоративна мазилка, стълбище – по архитектурен детайл, стени и тавани – латекс; парапет – по архитектурен детайл.
Асансьор – луксозен на фирма „Отис” .
Вътрешен двор – съгласно проект за вертикална планировка и проект за озеленяване.
Видеонаблюдение – монтирани камери на входа на сградата, по периметъра, на входа за подземните гаражи и във вътрешния двор.

Очакваме Вашето запитване!


Общи условия

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ФРОНТ САЙД” ЕООД, действащо чрез уеб сайт "vermont-bg.com", наричано по-долу „Сайта“, от една страна, и Потребителите на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

„ФРОНТ САЙД” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 131233936 със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1680, Красно село, ул. Лерин № 45, имейл адрес: office@frontside.bg, телефон: 88232652

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате Сайта . С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на Сайта, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Сайтът на дружеството е vermont-bg.com и всички негови подстраници.

УСЛУГИ

Чл. 1. На Сайта Потребителите могат да получават информация относно дейността на Сайта.

Чл. 2. Чрез контактната форма на Сайта Потребителите могат да отправят запитвания до Сайта и да започват преговори за сключване на договор по предоставяне на услуга.

Чл. 3. Потребителите доброволно споделят личните си данни в контактната форма.

Чл. 4. Задължителни полета в контактната форма са името на Потребителя, неговия имейл и съобщение до Сайта във връзка с конкретна заявка. Данните се събират, за да може Сайта да отговори на отправеното запитване.

Чл. 5. Сайта изтрива личните данни на Потребителя след изтичане на 1-месечен срок от събирането им.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 6. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Сайта (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Сайта или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Сайта, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Чл. 7. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Сайта, Сайта има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Чл. 8. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Сайта.

Чл. 9. Сайта се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предлаганите стоки.

Чл. 10. Сайта си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените условия за покупко-продажба на недвижими имоти. Сайта има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

Чл. 11. Всички уговорки по конкретна заявка за покупко-продажба на имот се уреждат чрез индивидуален договор.

Чл. 12. При противоречия между Общите условия и индивидуалния договор, имат действие тези, уредени в индивидуалния договор.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 13. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани по реда, по който са приети, или за всеки случай със специални условия.

Чл. 14. Изменените или новоприетите Общи условия влизат в сила незабавно от момента на публикуването им.

Чл. 15. При заварено положение към момента на публикуване на Общите условия, Сайтът се задължава да информира Потребителите, в 7-дневен срок към момента на публикуване на изменените и/или допълвани Общи условия

Чл. 16. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Сайта в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

Чл. 17. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 18. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 19. Ако някоя от разпоредбите е недействителна или неприложима, то тя се замества по право с повелителните норми на закона и не влече недействителност на останалите разпоредби на Общите условия.